Algemene verkoopsvoorwaarden

Door deze website te bezoeken accepteer je deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Ondernemingsgegevens

SLAETS NV
Juwelier SLAETS
Jezusstraat 2-6 bus 9
2000 Antwerpen (BE)

INFO@SLAETS.EU
032135080

SLAETS NV
BE 0404 989 054
RPR ANTWERPEN


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van SLAETS NV, een NV met maatschappelijke zetel te Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen, BTW BE 0404 989 054, RPR ANTWERPEN, (hierna 'SLAETS' of 'Juwelier SLAETS') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Juwelier SLAETS moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Juwelier SLAETS aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief lokale Belgische BTW (21%) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De afbeeldingen van de producten op de website(s) van SLAETS N.V. worden zo realistisch en zo accuraat mogelijk weergegeven. Om de Klant in staat te stellen om een product van dichtbij te kunnen bekijken kan het gebeuren dat bepaalde producten groter of kleiner worden afgebeeld dan in werkelijkheid. De Klant moet daarenboven steeds rekening houden met het feit dat elk scherm anders staat ingesteld waardoor een afbeelding en de kleur lichtjes kunnen afwijken.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Juwelier SLAETS niet. Juwelier SLAETS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Juwelier SLAETS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Juwelier SLAETS. Juwelier SLAETS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Aankoopintentie
Vooraleer er sprake kan zijn van een overeenkomst tussen de Internet Klant en SLAETS N.V. dient de Klant vooreerst een bepaald product aan te vinken en de door SLAETS N.V. gevraagde gegevens in te vullen. Hierdoor maakt de Klant louter en alleen zijn intentie kenbaar om een welbepaald product eventueel aan te kopen. Naast de producten met vaste prijsvermelding kan de klant ook kiezen voor producten met indicatieve prijsvermelding.

 • Aanbod & orderbevestiging:

  • Op het moment dat de Klant zijn/haar aankoopintentie bekend maakt, zal SLAETS N.V. voor de beschikbare producten van SLAETS N.V. die een vaste prijsvermelding kennen aan de Klant ogenblikkelijk een concreet aanbod doen

  • Voor de producten met indicatieve prijsvermelding zal SLAETS N.V. aan de Klant binnen maximaal tien (14) dagen een aanbod – via e-mail - overmaken dat zo goed als mogelijk aansluit bij de aankoopintentie van de Klant. De klant zal vanaf dan – gedurende een maximale periode van 5 werkdagen - het betreffende product kunnen aankopen aan een gegarandeerde vaste prijs.

 • Duur van het aanbod & bijhorende orderbevestiging: Elk aanbod door SLAETS N.V. naar de Klant gebeurt onder voorwaarden. Elk aanbod is slechts gedurende vijf (5) werkdagen geldig en dit vanaf het overmaken van het aanbod door SLAETS N.V. aan de Klant.
  Indien binnen deze termijn geen overeenkomst tot stand komt en SLAETS N.V. geen betaling, noch de bevestiging van de betaling (via overschrijving) heeft ontvangen, heeft SLAETS N.V. het recht om ofwel een verlenging van het aanbod toe te staan, ofwel het aanbod – zonder melding aan de klant – als geannuleerd te beschouwen. Dus enkel gedurende deze periode wordt zowel het product als de vooropgestelde prijs zoals vermeld in het aanbod gegarandeerd.

Totstandkoming van de overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod zonder voorbehoud heeft aanvaard, uitdrukkelijk verklaart dat hij/zij de Algemene Voorwaarden van SLAETS N.V. heeft gelezen en goedgekeurd en SLAETS N.V. een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd. In het geval dat het aanbod via de Website(s) van SLAETS N.V. is gedaan wordt de orderbevestiging per e-mail overgemaakt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen de Klant en SLAETS N.V. voorziet steeds in een uitdrukkelijk ontbindend beding. (zie hierna)

Uitdrukkelijk ontbindend beding: Elke overeenkomst die wordt aangegaan met SLAETS N.V. gebeurt onder het uitdrukkelijk ontbindend beding van betaling van de prijs binnen de vooropgestelde periode. SLAETS N.V. beroept zich hiervoor voor zoveel als nodig op art. 1184 B.W. Indien SLAETS N.V. geen betaling of bevestiging van betaling van de klant heeft ontvangen uiterlijk 5 werkdagen na het overmaken van het aanbod door SLAETS N.V., kan SLAETS N.V. de overeenkomst op éénzijdig wijze ontbinden en dit zonder enige melding aan de klant.

Geldige overeenkomst: In het geval dat het aanbod via de Website(s) tot stand is gekomen, verklaren de Klant en SLAETS N.V. op uitdrukkelijk wijze dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Partijen verklaren dat het ontbreken van een gewone (fysieke) handtekening geen afbreuk doet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SLAETS N.V. gelden hierbij als bewijs.

Verbreking van overeenkomst: Om misbruik te vermijden zullen, in het geval dat de Klant de gemaakte overeenkomst wenst te verbreken voordat het product geleverd is, alle kosten die gepaard gaan met de gekozen betaalmethode worden afgetrokken van de terugbetaling van het totaal door de klant betaalde bedrag.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart

 • via bankkaart

Wanneer de betaling via een kredietkaart geschiedt dan zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever hierop van toepassing. SLAETS N.V. is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever. SLAETS is nooit verantwoordelijk voor eventuele bankkosten, opgelegd door uw bank. Deze bankkosten zijn steeds voor de rekening van de klant.

Juwelier SLAETS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Wanneer gekozen wordt voor betaling via kredietkaart of bankkaart, wordt de kaart onmiddellijk gedebiteerd na de bevestiging van uw bestelling.

Bepaling en keuze van de juiste ringmaat:
SLAETS N.V. voorziet verschillende middelen (afdrukbaar document met ringmaten, mogelijkheid om de ringmaat op te meten in onze verkooppunten etc...) zodat de klant in staat is om de juiste ringmaat te bepalen vooraleer zijn bestelling te plaatsen, zelfs vanop afstand. Eenmaal de ringmaat door de klant is bepaald (ongeacht welk van de voorgenoemde middelen hiervoor werd gebruikt), zijn de keuze en bestelling van de juiste ringmaat de verantwoordelijkheid van de klant en niet van SLAETS NV. Deze regel geldt voor alle middelen om de ringmaat op te meten, ook voor de opname van de ringmaat met standaard metalen ringmeter in een van onze verkooppunten. Zelfs in het laatstgenoemde geval, het advies van onze adviseurs in acht genomen, blijft de keuze van de ringmaat voorbehouden aan de klant en is de klant als enige verantwoordelijk voor zijn keuze. De klant dient zijn keuze te nemen volgens zijn eigen goeddunken (bv. Een net iets grotere of kleinere maat etc...). Daarbovenop, gezien de grote verscheidenheid in vorm en stijl van ringen met de artisanale aard van het product in acht genomen, is SLAETS NV. in geen enkel geval in staat te garanderen dat de dikte van het metaal van het afgewerkt product 100% overeenstemt met de demonstratiemodellen (die beschikbaar worden gesteld in de verkooppunten), die gezien het verschil tussen de modellen, lichte verschillen kunnen vertonen aangaande de ringmaat. SLAETS NV. kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor klachten aangaande de bestelling van de foute ringmaat en zal de kosten van het terugzenden en de maataanpassing niet op zich nemen. Deze kosten zijn altijd ten behoeve van de klant.


Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Algemeen

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

Met “levering” bedoelen we, tenzij anders gedefinieerd, de eerste levering aan de klant bij een aankoop.

SLAETS N.V. neemt de verzendingskosten en verzekeringskosten van deze eerste levering op zich. Terugzendingen, 2de of latere leveringen na aanpassingen of reparaties vallen onder verantwoordelijkheid van de klant.

SLAETS N.V. gaat slechts over tot het verzenden van het aangekochte product eenmaal zij de betaling of minstens de bevestiging van de betaling heeft ontvangen.

Aankopen via de website(s) van SLAETS N.V worden verzonden door gespecialiseerde transportbedrijven die ervaring hebben met het verzenden van kostbare producten. Afhankelijk van de leveringsplaats worden de aangekochte producten verzonden door de volgende ondernemingen: Fed-Ex, UPS, DHL of De Post (uitzonderlijk door andere expediteurs)

Indien SLAETS de leveringstermijn waarvoor hij zich heeft geëngageerd niet kan respecteren, heeft u als klant het recht om af te zien van uw aankoop van het op www.SLAETS.com weergegeven product.

5.2. Leveringstermijn

De geschatte tijd is afhankelijk van enerzijds de leveringsplaats en anderzijds de aard van het aangekochte product. De genoemde leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De geschatte leveringstermijn wordt meegedeeld in het aanbod en in de orderbevestiging die aan de Klant wordt overgemaakt.

SLAETS N.V. streeft er naar elk aangekocht product zo snel mogelijk af te leveren of te laten afleveren. In de regel moet de Klant rekening houden met een leveringstermijn binnen 30 werkdagen. Deze termijn gaat in vanaf ontvangst van betaling op de bankrekening van SLAETS.

SLAETS N.V. tracht de opgelopen vertragingen zsm telefonisch, per e-mail of per telefax aan de Klant te melden.

SLAETS N.V. heeft geen controle over de daadwerkelijke tijdige aflevering van het aangekochte product. Zodoende is het niet zo dat een latere levering de klant enig recht op een financiële compensatie of annulatie van de bestelling verleent.

In het uitzonderlijke geval van niet-levering of verlies van een pakket, zal SLAETS haar uiterste best doen om het ongemak te beperken. Aangezien al onze zendingen volledig verzekerd zijn tegen niet-levering van een pakket, zal de optie voorgelegd worden voor een volledige terugbetaling of de productie van een nieuw juweel, zonder bijkomende kosten. Houd er echter rekening mee dat deze procedure enkel van start kan gaan van zodra wij van de koerier officieel bericht hebben ontvangen dat het verlies en/of de niet-levering van het pakket bevestigd. Daarbovenop, vermits onze koeriers externe partners zijn gaat de klant ermee akkoord dat SLAETS niet de voornaamste schuldige partij is in geval een dergelijke uitzonderlijke gebeurtenis zich voordoet. Daarom is de klant volledig geïnformeerd dat SLAETS niet zal toegeven aan onredelijk gedrag of juridische bedreigingen waarin van SLAETS corrigerende maatregelen worden geëist die verder gaan dan haar verantwoordelijkheid zoals hierboven beschreven.

Bij aflevering van het gekochte product zal de klant een vorm van identificatie moeten tonen voordat het transportbedrijf het product mag afleveren.

5.3. Leveringsadres

Leveringen vinden plaats op het door de Klant op het ogenblik van het verzenden van een vraag tot informatie of de aanvaarding van het aanbod opgegeven adres. De Klant kan bij de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon. Om fraude te voorkomen raadt SLAETS N.V. de Klant aan een (leverings)adres op te geven dat op de kredietkaart wordt vermeld of bij de financiële bankinstelling van de Klant gekend is.

Leveringen die plaatsvinden in de verkoopspunten, zoals die op de website(s) van SLAETS N.V. worden vermeld, na betaling door de klant of op het door de Klant op het ogenblik van het ondertekenen van de factuur opgegeven adres. Indien de Klant het aangekochte product niet onmiddellijk in ontvangst kan nemen en tussen partijen wordt overeengekomen om het aangekochte product te verzenden, dan kan de Klant op het ogenblik van het aanbieden van de levering van het aangekochte product verzocht worden om een handtekening te plaatsen op de leveringsbon.

SLAETS N.V. raadt haar Klanten ook aan om het aangeboden verzendingspakket te controleren op uitwendige schade, zoals maar niet uitgesloten, scheuren en deuken, alvorens de afleveringsbon te ondertekenen voor ontvangst.

5.4. Verpakking van het product

Alle aangekochte en voor verzending overgemaakte producten worden door SLAETS N.V. verzonden in een degelijk, kwaliteitsvol en verzorgde doos waarin het aangekochte product wordt beschermd gedurende de zending en dat perfect als geschenkverpakking kan doorgaan.

5.5. Verzekering van het verzonden product

Elke zending verzorgd door SLAETS N.V. in geval van een eerste levering naar een klant na aankoop is volledig verzekerd (risicovrij). In dit geval neemt SLAETS N.V. alle verzendingsrisico’s op zich. Om de veiligheid van de zending nog meer te garanderen, kan op het moment van de aanbieding van de zending (van het aangekocht product) om een handtekening verzocht worden. SLAETS N.V. verzoekt haar Klanten om zich ervan te vergewissen dat hijzelf/zijzelf of een vertrouwenspersoon de levering in ontvangst kan nemen.

Zodra de zending (van het aangekochte product) op het opgegeven afleveradres –al dan niet voor ontvangst- is afgeleverd, gaat het risico over op de Klant.

5.6. Gedeeltelijke levering

Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle grondstoffen en/of bestelde producten in voorraad zijn), dan kan SLAETS N.V. iedere levering als een afzonderlijke levering beschouwen. In dit geval zal de Klant door een verantwoordelijke van SLAETS N.V. gecontacteerd worden om de bijkomende transportkosten te betalen.

5.7. Niet afhalen van de levering

Wanneer de Klant de zending (van het aangekochte product) niet of niet tijdig in ontvangst neemt of kan nemen, komt de zending terug naar SLAETS N.V. SLAETS N.V. zal de Klant meedelen dat zij het aangekochte product onder zich houdt en zal de Klant uitnodigen om het aangekochte product binnen een termijn van 1 maand terug af te nemen. De Klant kan dan ofwel het aangekochte product komen afhalen nadat hij/zij de terugzendkosten heeft betaald aan SLAETS N.V. ofwel verzoeken, na vooreerst alle transportkosten te hebben betaald, om het aangekochte product te (ver)zenden naar een door hem/haar gekozen leveringsadres.

Van producten die in de verkoopspunten dienen afgehaald te worden, wordt de Klant verzocht om het aangekochte product binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is SLAETS N.V. gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het aangekochte product in kwestie).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SLAETS NV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de SLAETS NV was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SLAETS N.V.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SLAETS N.V. te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SLAETS NV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SLAETS NV. (Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen, 032135080, INFO@SLAETS.EU) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website WWW.SLAETS.EU. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SLAETS NV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SLAETS NV, Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van een verzekerde terugzending van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op ongeveer 200 EURO.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Juwelier SLAETS zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Bij verlies van het diamant certificaat of diamond grading report zoals SLAETS N.V. het teruggestuurde artikel niet kunnen terug nemen.

Juwelen met een door de klant opgegeven gravure kunnen niet worden teruggenomen aangezien deze als gepersonaliseerde producten beschouwt worden. In principe valt een op maat gemaakt juweel met zelf samengestelde centrale diamant onder goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigde worden. Juwelier SLAETS moet zeer specifiek op zoek gaan en tot aankoop overgaan van deze zelf samengestelde diamant. Deze goederen vallen dus niet onder het herroepingsrecht. Juwelier SLAETS zal echter steeds proberen te trachten producten terug te nemen indien mogelijk.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SLAETS NV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SLAETS NV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SLAETS NV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SLAETS NV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SLAETS NV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SLAETS NV geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, zoals goud en diamant;

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; zoals bv. persoonlijke gravure;


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Juwelier SLAETS klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan SLAETS NV.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Juwelier SLAETSzo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van SLAETS NV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 2135080, via e-mail op info@slaets.eu of per post op het volgende adres Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SLAETS NV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt SLAETS NV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, SLAETS NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwbrieven, reclame en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan SLAETS NV, Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen, INFO@SLAETS.EU, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot SLAETS NV, Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen, INFO@SLAETS.EU.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SLAETS NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

SLAETS NV houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.

ROLEX SECTIE
Terwijl u de Rolex sectie op onze website bezoekt, kunt u interageren met een "embedded" website van www.rolex.com. In dat geval zijn enkel de Gebruiksvoorwaarden, Privacyvoorwaarden en Cookievoorwaarden van www.rolex.com van toepassing.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ROLEX SECTIE
Terwijl u de Rolex sectie op onze website bezoekt, kunt u interageren met een "embedded" website van www.rolex.com. In dat geval zijn enkel de Gebruiksvoorwaarden, Privacyvoorwaarden en Cookievoorwaarden van www.rolex.com van toepassing.


Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SLAETS NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SLAETS NV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

ROLEX SECTIE
Terwijl u de Rolex sectie op onze website bezoekt, kunt u interageren met een "embedded" website van www.rolex.com. In dat geval zijn enkel de Gebruiksvoorwaarden, Privacyvoorwaarden en Cookievoorwaarden van www.rolex.com van toepassing.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan SLAETS NV, Jezusstraat 2-6 bus 9, 2000 Antwerpen, INFO@SLAETS.EU:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.